ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:

Cele i formy działania

Podstawowym statutowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.

Związek realizuje następujące, długofalowe cele strategiczne:

  • sprawna realizacja zadań statutowych,
  • integracja Członków Związku oparta na zasadach partnerstwa,
  • pogłębienie i przyspieszenie procesów przystosowawczych do funkcjonowania w zmiennych warunkach gospodarki rynkowej.

Zadania powyższe są realizowane przez:

  • Zarząd Związku w ramach segmentów zarządzania przydzielonych poszczególnym Członkom Zarządu,
  • Członków Związku, szczególnie podczas zebrań i okresowych spotkań szkoleniowo-integracyjnych ogółu Członków,
  • utworzone w strukturze zarządzania Biuro Związku, Branżowe Zespoły i Grupy Robocze.

Do realizacji zadań statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i fundusze oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

Związek finansuje swoją działalność ze składek członkowskich.

Warunki członkostwa

Zgodnie ze Statutem i przyjętą strategią rozwoju Związku:

Członkiem Związku może być krajowa osoba fizyczna lub krajowa jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branży motoryzacyjnej, która zatrudnia w tym celu comajmniej 100 pracowników, mająca swą siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

Branżę motoryzacyjną w rozumieniu Statutu stanowi działalność obejmująca sferę produkcji i sprzedaży wyrobów przemysłu motoryzacyjnego, działalność jednostek projektowych i badawczo-rozwojowych na potrzeby motoryzacji.

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania Członka, z tym, że Członek Związku nie może jednocześnie przynależeć do innego branżowego związku pracodawców o ogólnokrajowym zasięgu działania. Powyższe ograniczenie nie dotyczy równoległej przynależności Członków Związku do regionalnych związków pracodawców.