ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:

Statut

STATUT

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW MOTORYZACJI

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000011552 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ROZDZIAŁ 1.
Przepisy ogólne.

§1.

 1. Organizacja nosi nazwę "Związek Pracodawców Motoryzacji". W dalszej części Statutu zwana jest "Związkiem".
 2. Związek działa na podstawie Ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.nr.55 poz.235).

§2.

 1. Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
 3. Związek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby Związku.
 4. Związek ma prawo do używania odznak członkowskich wg wzoru przyjętego przez Zebranie Ogólne i zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3.

Związek może tworzyć i przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców.

§4.

Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swojej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

ROZDZIAŁ 2.
Cele i formy działania.

§5.

 1. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
 2. Zadania te Związek realizuje przez:
  1. prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego,
  2. prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków, reprezentowanie członków przed organami wymiaru sprawiedliwości i organami administracji,
  3. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
  4. prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomiki i organizacji,
  5. prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,
  6. analizowanie ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw i ich wpływu negatywnego i pozytywnego na sytuację krajowego rynku motoryzacyjnego,
  7. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców,
  8. organizowanie zespołów doradczych, zatrudnianie ekspertów do wykonywania zadań statutowych.
 3. Dla realizacji zadań statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i fundusze oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

ROZDZIAŁ 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§6.

 1. Członkiem Związku może być krajowa osoba fizyczna lub krajowa jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie branży motoryzacyjnej, która zatrudnia w tym celu pracowników, mająca swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.
 2. Branżę motoryzacyjną w rozumieniu niniejszego Statutu stanowi działalność obejmująca sferę produkcji i sprzedaży wyrobów przemysłu motoryzacyjnego, działalność jednostek projektowych i badawczo-rozwojowych na potrzeby motoryzacji.
 3. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania Członka, z tym, że Członek Związku nie może jednocześnie przynależeć do innego branżowego związku pracodawców o ogólnokrajowym zasięgu działania. Powyższe ograniczenie nie dotyczy równoległej przynależności Członków Związku do regionalnych związków pracodawców.

§7.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek pracodawcy. W razie odmowy przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Członków.

§8.

 1. Członkowie Związku mają prawo do:
  1. korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej Statutem Związku,
  2. dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku,
  3. uczestnictwa w pracach Związku i jego organów,
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.
 2. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
§9.
 1. Członkowie Związku są obowiązani:
  1. przestrzegać Statutu i stosować się do Uchwał podejmowanych przez organ Związku,
  2. opłacać terminowo składki,
  3. wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych,
  4. udzielać organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności.
 2. Minimalna składka opłacana przez Członka Związku nie może być niższa niż wyliczona od 100 zatrudnionych pracowników.
§10.
 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia ze Związku ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
  2. rozwiązania Związku,
  3. wykluczenia ze Związku przez Zebranie Ogólne na skutek rażącego naruszenia postanowień Statutu i Uchwał władz Związku, bądź nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy, likwidacji firmy.
 2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się w formie pisemnej do Zarządu Związku, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego tj. do 30 czerwca.
 3. Wykluczenie ze Związku następuje na mocy Uchwały Zebrania Ogólnego członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Zebrania Ogólnego.
 4. Członkowie Związku, którzy przynależą do innych branżowych związków pracodawców o ogólnokrajowym zasięgu, obowiązani są do złożenia Zarządowi Związku, w terminie 2 miesięcy oświadczenia o zamiarze rezygnacji z członkostwa w innych związkach, o których mowa wyżej.
  Nie złożenie powyższego oświadczenia przez Członka Związku może być przyczyną wykluczenia Członka ze Związku przez Zebranie Ogólne, w trybie przewidzianym w §10 pkt.3 Statutu.
 5. W związku z ustaniem członkostwa - nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku, z uwzględnieniem postanowień §25 Statutu.
ROZDZIAŁ 4.
Organy Związku.

§11.

Organami Związku są:
 1. Zebranie Ogólne Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§12.
 1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
 2. Każdemu członkowi Związku przysługuje prawo głosu proporcjonalnie do liczby zatrudnionych według zasady:
  • do 1000 zatrudnionych pracowników jeden głos,
  • na każde kolejne rozpoczęte 1000 zatrudnionych pracowników po jednym głosie, z uwzględnieniem postanowień ust.3.
 3. Liczbę głosów przysługujących Członkom na każde Zebranie Ogólne ustala Zarząd Związku, biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych przez Członka pracowników, skorygowaną odpowiednio do wartości faktycznie opłaconej składki członkowskiej z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc odbycia Zebrania Ogólnego.
 4. Wybory Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz Przewodniczącego Zarządu, jak również ich odwoływanie dokonywane jest w głosowaniu tajnym.
 5. Głosowanie tajne zarządza także przewodniczący posiedzenia - na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
§13.
 1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptowania członków w razie konieczności uzupełnienia składu w czasie trwania kadencji do 1/3 pochodzących z wyboru.
  Postanowienia §12 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§14.
 1. Zebranie Ogólne członków jest najwyższym organem Związku.
  W Zebraniu Ogólnym uczestniczą wszyscy członkowie przez upoważnionych przedstawicieli, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Związku.
 2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego Członków Związku odbywają się raz do roku.
 3. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu.
  Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad.
§15.
 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne członków Związku może być zwołane przez Zarząd Związku na wniosek złożony na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 20% członków Związku.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w §14 ust.3.
§16.
 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
  1. uchwalanie programów działania Związku,
  2. wybór i odwoływanie Zarządu oraz Przewodniczącego Zarządu,
  3. wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
  4. określenie zasad ustalania składek i ich wysokości,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Biura po upływie roku funkcjonowania oraz po zakończeniu kadencji Organów Związku,
  6. udzielanie absolutorium dla Zarządu,
  7. uchwalanie i zmiana Statutu,
  8. rozwiązanie Związku,
  9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia członka.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku może być podjęta przez Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, w pierwszym terminie a w drugim terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.
§17.
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku, organizującym i nadzorującym jego prace w okresie pomiędzy posiedzeniami Zebrania Ogólnego i kieruje w tym czasie całokształtem działalności Związku.
 2. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Zebranie Ogólne w ilości określonej przez Zebranie Ogólne, nie mniej niż 3.
 3. Przewodniczący jest wybierany w odrębnym głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne.
 4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
 6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje w razie:
  1. ustania członkostwa w Związku,
  2. rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
  3. odwołania przez Zebranie Ogólne,
  4. śmierci.
 7. Postanowienie §12 pkt.1 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do Uchwał Zarządu, z tym że jeżeli ilość głosów oddanych przez Członków Zarządu "przeciwko" i "za" uchwałą jest sobie równa - o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
§18.
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. prowadzenie spraw bieżących Związku,
  2. zarządzanie zasobami Związku,
  3. prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
  4. uchwalanie zasad, regulaminów i procedur normujących działalność w zakresie organizacji pracy, finansów i innych dziedzinach,
  5. reprezentowanie Związku na zewnątrz poprzez Przewodniczącego Zarządu lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu,
  6. wykonywanie Uchwał Zebrania Ogólnego,
  7. nadzór nad działalnością Biura Związku,
  8. podejmowanie Uchwał w sprawie tworzenia fundacji i funduszy oraz podjęcia działalności gospodarczej, w tym również związanej z realizacją §5 ust.2 Statutu, z której dochód ma służyć realizacji celów statutowych,
  9. uchwalanie budżetu,
  10. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych,
  11. podejmowanie Uchwał o wystąpieniu lub przystąpieniu do innych organizacji krajowych i zagranicznych,
  12. podejmowanie Uchwał o przyjęciu w poczet członków,
  13. podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów.
 2. Zarząd ma prawo powołania Dyrektora Biura Związku i wyposażenia go w odpowiednie pełnomocnictwa do kierowania pracami Związku. Odwołanie Dyrektora należy do kompetencji Zarządu.
 3. Zasady pracy Zarządu określa regulamin ustalony przez Zarząd.
§19.
 1. Dyrektor Biura kieruje pracą Biura w ramach określonych przez Zarząd i zgodnie ze Statutem oraz Uchwałami innych organów Związku.
 2. Dyrektor Biura jest uprawniony do samodzielnego nawiązywania, rozwiązywania i kształtowania treści stosunków pracy z pracownikami Biura.
 3. Dyrektor Biura ma prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i z prawem zgłaszania wniosków.
§20.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne Członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, oraz ustalają termin uchwalenia regulaminu pracy Komisji.
 4. Postanowienia §17 ust.4 i 6 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
§21.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioskuje udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku na Zebraniu Ogólnym członków.
§22.
 1. W celu pełniejszej realizacji zadań Związku mogą być tworzone, na mocy Uchwały Zarządu Związku, zespoły branżowe oraz celowe grupy robocze.
 2. Tryb tworzenia zespołów oraz grup i ich zadania określa Zarząd Związku.
ROZDZIAŁ 5.
Majątek Związku.

§23.

 1. Majątek Związku powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. spadków,
  3. darowizn,
  4. zapisów,
  5. z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątku organizacji.
 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Związku wymagają dla swej ważności podpisów 2 Członków Zarządu lub 1 Członka Zarządu i Dyrektora Biura Związku.
 3. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§24.
 1. Związek może tworzyć fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z prowadzenia przez pracodawców sporów zbiorowych pracy.
 2. O utworzeniu i wykorzystaniu środków funduszu ryzyka decyduje Zarząd większością 2/3 głosów.
§25.

Uchwała w sprawie likwidacji Związku musi zawierać określenie sposobu jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Związku.

ROZDZIAŁ 6
Zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

§26.

 1. Związek ma prawo do zawierania zgodnie z Kodeksem Pracy i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, obejmujących Członków Związku zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału.
 2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy obowiązuje tych pracodawców, którzy poprzez umocowane organy statutowe złożą Zarządowi Związku oświadczenie o zamiarze stosowania ponadzakładowego układu pracy.
 3. Członkowie Związku, o których mowa w ust. 2 będą wymienieni w załączniku do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, określającym zakres podmiotowy zawieranego układu.
 4. Rozszerzenie zakresu podmiotowego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy na Członków Związku nie objętych jego postanowieniami odbywa się w drodze protokołów dodatkowych, zawieranych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
§27.
 1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, obejmujący pracodawców wymienionych w par. 26 ust. 2-4 Statutu, zawierany jest przez Zarząd Związku, reprezentowany przez dwóch Członków Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Zebrania Ogólnego Członków Związku, o której mowa w ust. 3.
 2. Negocjacje dotyczące opracowania projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi są prowadzone ze strony Związku przez negocjatorów wyznaczonych przez Zarząd Związku.
 3. Ostateczny projekt ponadzakładowego układu zbiorowego pracy wymaga uzyskania pozytywnej opinii Zebrania Ogólnego Członków, podjętej w formie uchwały.
 4. Uchwała może być podjęta przez Zebranie Ogólne Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby Członków Związku.
§28

Do zmian oraz rozwiązania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy zawartego przez Związek mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Rozdziału 6 niniejszego Statutu .