ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:

CZŁONKOWIE

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Kapitał: 12 029 600 PLN
Zatrudnienie: 241

Dyrektor:         Witold Luty

Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest centralną jednostką zaplecza naukowo- badawczego powołaną przez Radę Ministrów w 1972 roku. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac badawczo- rozwojowych i wdrożeniwych części i zespołów motoryzacyjnych, opracowań studialnych, konstrukcyjnych oraz produkcji doświadczalnej w zakresie motoryzacji i przemysłów pokrewnych. Instytut prowadzi analizy, ekspertyzy, prognozy, opinie i raporty dotyczące przemysłu motoryzacyjnego, a także współdziała w tworzeniu przepisów i procedur dotyczących wyrobów i działalności podmiotów gospodarczych.
Głównymi odbiorcami są producenci pojazdów, naczep i przyczep oraz producenci części i zespołów motoryzacyjnych.
PIMOT ma znaczący udział w rynku w zakresie badań, certyfikacji i homologacji części, zespołów, pojazdów oraz badań na zgodność z normami.
PIMOT posiada:
- Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby wydany przez PCBC upoważniający do wydawabia ceryfikatów uprawniających do oznaczania wyrobów motoryzacyjnych znakiem bezpieczeństwa "B". - Certyfikat akredytacji laboratoriów badawczych PIMOT wydany przez PCBC. - Licencję Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do wydawania producentom wyrobów certyfikatów zgodności z Polską Normą <PN>. - Uprawnienia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do prowadzenia badań homologacyjnych na zgodność z wybranymi Regulaminami EKG ONZ.